Consultürk Global Logo-d
ADRES

Eğitim Mh., Poyraz Sokak, No:12
Consultürk Plaza
Kadıköy/İstanbul


TELEFON

+90 216 550 29 40
+90 (553) 803 97 53


E-POSTA

ik@consulturkglobal.com


Serbest Bölge Ruhsat Başvurusu

Serbest Bölgeler; 3218 sayılı kanunla düzenlenen Türkiye Gümrük Bölgesinin parçası olmakla birlikte serbest dolaşımda olmayan eşyanın ticaret politikası, kambiyo mevzuatı, ithalat vergilerinden muaf ve bir gümrük rejimine tabi tutulmaksızın, serbest dolaşıma sokulmaksızın kullanılmak veya tüketilmek amacıyla konulduğu, yer ve sınırları Cumhurbaşkanlığınca belirlenen özel ticaret bölgeleridir.

Serbest Bölgelerin amacı; Doğrudan yabancı ve yerli yatırımları teşvik ederek arttırmak, işletmeleri ihracata yönlendirerek üretimi teşvik etmek ve uluslararası ticareti geliştirmek olarak sıralana bilinir.

Yerli ve Yabancı tüm gerçek ve tüzel kişiler Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler ve Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğün ’den ruhsat almak kaydıyla serbest bölgelerde faaliyette bulunması mümkündür.

Serbest Bölgelerde faaliyet gösteren kullanıcıların kazançları gelir ve kurumlar vergisinden istisna tutulur ayrıca yatırım ve üretim safhasında Cumhurbaşkanlığınca belirlenen vergi dışı teşviklerden de yararlandırılırlar.

Serbest Bölgelerde Hangi Alanda Faaliyette Buluna Bilinir?

Kullanıcılar Serbest Bölgelerde Yüksek Planlama Kurulunca uygun görülecek her alanda faaliyette bulunabilirler, ancak genel faaliyet alanları üretim, depo işletmeciliği, bankacılık, işyeri kiralama, montaj ve demontaj faaliyetleri, bakım onarım hizmetleri ve finansal kiralama hizmetleri şeklindedir.

 

Serbest Bölge Faaliyet Başvurusu ve Ruhsat Alımı Nasıl Yapılır?

Serbest Bölgede faaliyette bulunmak isteyen kullanıcılar yani gerçek ve tüzel kişiler “Faaliyet Ruhsatı Müracaat Formu” hazırlayıp ruhsat müracaat ücreti olan 5 bin ABD Doları Merkez Bankası nezdindeki Serbest Bölgeler Özel hesabına yatırarak evraklarını Bölge Müdürlüklerine teslim etmesiyle birlikte başvuru süreci başlamış olur.

Bölge Müdürlüğünce işletici kuruluşunda görüşü alınarak hazırlana rapor işlemlerin değerlendirilip sonuçlandırılması için Genel Müdürlüğe gönderilir. Genel Müdürlükçe yapılan başvurunun uygun görülmesi halinde Serbest Bölge faaliyete başlamak isteyen firmaya sözleşme örneği iletilerek 30 günlük süre tanınır, sözleşme ve ayrıca istenilen bilgi ve belgelerin Genel Müdürlüğe gönderilmesinin ardından Faaliyet Ruhsatı düzenlenerek gerçek veya tüzel kişilerin Serbest Bölgede faaliyete başlamasına izin verilir.

Başvuru formu ekinde ayrıca aşağıdaki evraklarda eklenir;

  • Serbest Bölgede yapılacak faaliyetler hakkında bilgi
  • Firma veya kurulu temsile haiz kişilere ait kişilerin imza sirküleri,
  • Firmaya ait kuruluş ve son ortaklık yapısını gösterir Ticaret Sicil Gazeteleri ve Ticaret veya Sanayi Odası kaydını gösterir belge.
  • Firmanın son üç yılına ait bilançoları, kar ve zarar cetvelleri, Varsa ayrıca son üç yıl içinde Türkiye’ye firmaca getirilen döviz miktarını gösterir belgeler.

Müracaat Ücretinin ödendiğine dair dekontla birlikte başvuru evrakları tamamlanmış olur.

 

Serbest Bölge Faaliyet Ruhsatlarının Süreleri Ne Kadardır?

Serbest Bölge Faaliyet Ruhsatları için değişik süreler verile bilinir, hazır işyeri kiralamak isteyen kullanıcılar için 15 yıl, kendi tesisini inşa etmek isteyen yatırımcı kullanıcılar için 30 yıl, Üretim faaliyetinde bulunacak kiracı kullanıcılar için 20 yıl ve Yatırımcı kullanıcılar için süre 45 yıldır. Serbest Bölgelerde işyeri kiralama faaliyetleri en az 5 yıllık olarak gerçekleştirilir.

Serbest Bölge Faaliyet Ruhsatı Düzenlenmesinde Hangi Kriterler Dikkate Alınır?

Serbest Bölge Faaliyet Ruhsatı düzenlenmesinde firmalardan beklenilen ana kriter yapılan işlemlerin üretim faaliyeti olmasını beklemekle birlikte yurt dışına satış yapmak esastır. Faaliyet konusu işlemin çevre ve insan sağlığına zarar verici mahiyette olmaması, yurt içi piyasada haksız rekabete sebep olacak ve piyasada bozucu etki yaratacak mahiyette olmaması, yatırım niteliğinde olması ve yüksek teknoloji içermesi gibi kriterler dikkate alınır.

Serbest Bölgelerin Faydaları Nelerdir?

Serbest Bölgede faaliyetlerini sürdürecek kullanıcılar Türkiye de geçerli olan gümrük vergisi ve kısıtlayıcı uygulamalardan kısmen veya tamamen azaltılmış ticaret imkânı sağlayacağından daha az maliyetli ve daha yüksek teknoloji ürünü üretim gerçekleştirerek dünya pazarlarında rekabet üstünlüğünü elde etmesini sağlamaktadır.

Türkiye’den Serbest Bölgelere yapılan satışlar ihracat niteliğini taşırken, Serbest Bölgelerden Türkiye’ye yönelik yapılan satışlarda ithalat niteliğindedir. Türkiye’den bölgeye yapılan satışların ihracat niteliğinde olması bölgede üretilecek yeni ürünlerin hammadde girdilerinde yerli üretimin artışını da birlikte getirecektir.

Serbest Bölgelerde faaliyet gösteren firmalara daha geniş ve kapsamlı teşvik olanaklarının sağlanmasının yanı sıra beraberinde birçok da vergi avantajı sağlanmaktadır.

Serbest Bölge Faaliyet Ruhsatı Başvurusunda Danışmanlık

Consultürk Global Danışmanlık firmamızca Serbest Bölge Faaliyet Ruhsatı almak isteyen yatırımcıların Ruhsat işlemlerinin en başından sonuna kadar yanlarında oluyor ve danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Faaliyet Ruhsatının alınması ve işletmelerin Serbest Bölge konusunda ortaya çıkan mevzuat sorunlarını gideriyor, firmalarca ihtiyaç duyulan eğitimleri sağlıyoruz.Serbest Bölge Ruhsat Başvurusu hizmetimizle ilgili detaylı bilgi için Bize Ulaşın
Consulturk Global WhatsApp