Consultürk Global Logo-d
ADRES

Eğitim Mh., Poyraz Sokak, No:12
Consultürk Plaza
Kadıköy/İstanbul


TELEFON

+90 216 550 29 40
+90 (553) 803 97 53


E-POSTA

ik@consulturkglobal.com


ISO Danışmanlığı

ISO 27001

 

ISO 27001, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemidir. Bilgi güvenliği, Bilginin izinsiz veya yetkisiz bir biçimde erişim, kullanım, değiştirilme, ifşa edilme, ortadan kaldırılma, el değiştirme ve hasar verilmesini önlemek anlamına gelmektedir.

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, bilgi varlıklarının korumasına ve ilgili taraflara, özellikle de müşterilere güven verilmesine yönelik kurulan ve işletilen bir yönetim sistemidir.

ISO 27001, Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi standardı, finans, sağlık, kamu ve Bilgi Teknolojileri sektörleri gibi bilginin korunmasının büyük öneme sahip olduğu alanlarda özellikle gereklidir. Müşterilere bilgilerinin koruma altında olduğu güvencesini verebilecek bir yönetim standardıdır.

Bu standart büyük küçük tüm kuruluşlara uygulanabilir. 

ISO 27001 Neden gereklidir?

 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) standardı, tüm kuruluş türlerini (örneğin, ticari kuruluşlar, kamu kurumları, kar amaçlı olmayan kuruluşlar) kapsar.
 • ISO/IEC 27001, dünyanın hangi Ülkesinden veya hangi sektörden olursa olsun büyük küçük tüm kuruluşlara uygundur. Bu standart, finans, sağlık, kamu ve BT sektörleri gibi bilginin korunmasının büyük öneme sahip olduğu alanlarda özellikle gereklidir.
 • ISO 27001 Standartı Firmalara nasıl faydalar sağlar?
 • Bilgi varlıklarının gizliliğinin korunması,
 • Tehdit ve riskleri belirlenerek etkin bir risk yönetiminin sağlanması,
 • Kurumsal prestijin korunması,
 • İş sürekliliğinin sağlanması,
 • Bilgi kaynaklarına erişimin denetlenmesi,
 • Personelin, yüklenicilerin ve alt yüklenicilerin güvenlik konusunda farkındalık düzeyinin yükseltilmesi ve önemli güvenlik konularında bilgilendirilmesi,
 • Otomatik ve elle yönetilen sistemlerde, duyarlı bilgilerin uygun bir şekilde kullanıldığının garanti altına alınması amacıyla gerçekçi bir kontrol sistemi kurulması,
 • Bilgi varlıklarının bütünlüğünün ve doğruluğunun sağlanması,
 • Personelin, başkaları tarafından yapılabilecek olan suiistimal ve tacizlere karşı zan altında kalmasının engellenmesi,
 • Duyarlı bilgilerin uygun bir şekilde üçüncü taraflara ve denetçilere açık olmasının sağlanmasıdır.
 • Geçerli yasa ve düzenlemelere uygun davranıldığını bağımsız bir şekilde gösterir.
 • Sözleşmeden doğan gereklilikleri karşılayarak ve müşterilerinize bilgilerinin güvenliğine gösterdiğiniz özeni göstererek bir rekabet avantajı sağlar.
 • Bilgi güvenliği işlemleriniz, prosedürleriniz ve belgeleriniz biçimlendirilirken kurumsal risklerinizin gerektiği gibi tanımlandığını, değerlendirildiğini ve yönetildiğini bağımsız bir şekilde doğrular.
 • Düzenli değerlendirme işlemi performansınızı sürekli izlemenize ve geliştirmenize yardımcı olur. Üst yönetiminizin bilgilerinin güvenliğine olan taahhüdünü kanıtlar.

Kurum ve kurum çalışanları bilgi güvenliği sistemi ile;

 • Bilgi varlıkları ile ilgili farkındalığı ve motivasyonu artar.
 • Sahip olduğu bilgi varlıkları korur.
 • İş sürekliliği sağlanır.
 • Müşteri ve tedarikçilerle sağlıklı bir yapı kurulur.
 • Rekabette avantaj sağlanır.
 • Yasal uyumluluk sağlanır.

ISO 9001

ISO 9001 Nedir? Nasıl Alınır?

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi, kuruluşun ürün veya hizmetlerini uluslararası kabul görmüş bir yönetim sistemine uygun olarak sunduğu ve dolayısı ile kuruluşun ürün ve hizmet kalitesinin sürekliliğinin sağlanabileceğinin bir garantisidir. ISO 9001 KYS belgesi firmalara prestij ve rekabet üstünlüğü sağlayan bir belgedir.

Neden gereklidir?

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ile Kuruluşun tüm süreçlerinin daha etkin yönetilmesi sağlanarak; verimlilik, performans ve karlılık artışı sağlar. Risk tabanlı önleyici yaklaşımla, hataların azalması, müşteri odaklı bakış açısıyla müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerinin karşılanması başlıca hedefidir.

Firmalara nasıl faydalar sağlar?

 • ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin Faydaları;
 • Firmanızın daha iyi ve daha kolay yönetilmesini sağlar.
 • Kalite konusunda tüm dünya ile aynı dili konuşmanızı sağlar.
 • Ulusal ve uluslararası düzeyde kabul edilebilmek kolaylaşır.
 • Sektörde prestijin artmasını sağlar.
 • Firmanızın imajının gelişmesini sağlar.
 • Üretilen ürün ve hizmet satışını kolaylaştırır.
 • Müşterilerinizdeki güven duygusunu artırır.
 • Firmanızın rekabet gücünü artırır.
 • Firmanızın özgüvenini artırır.
 • Karlılığı ve verimliliği artırır.
 • Maliyetleri azaltır.
 • Müşteri ihtiyaç ve beklentilerinin daha iyi algılanmasını ve anlaşılmasını sağlar.
 • Müşteri artışını sağlar.
 • Müşteri şikayetlerinde azalma sağlar.
 • Kalitesizlikten kaynaklanan kayıpları azaltır.
 • Tüm faaliyetlerde geniş bir izlenebilirlik ve kontrol sağlar.
 • Firmanızı, kişiye bağımlı olmaktan çıkarıp firmanızda bir sistem kurulmasını sağlar.
 • Sürekli iyileştirme sağlar.
 • Firmanızdaki iç iletişimi kuvvetlendirir.
 • Çalışanlarında sisteme katılmasını sağlar.

 

 

ISO 45001

ISO 45001 Nedir? Nasıl Alınır?

ISO 45001, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi'dir.

Neden gereklidir?

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, en değerli varlığınız olan çalışanlarınızı korumanız konusunda size yardım edecek ve iş mükemmelliğine ulaşmanızı sağlayacaktır.

Firmalara nasıl faydalar sağlar ya da ne işe yarar?

ISO 45001 size şu faydaları sağlayacaktır;

 • Proaktif risk önleme ve İS&G performansının sürekli iyileştirilmesi yoluyla organizasyonel dayanıklılığın artması
 • Yasal ve düzenleyici uygunluğun güçlendirilmesi
 • Güvenli, sağlıklı ve sürdürülebilir çalışmaya olan bağlılığınızı göstererek sosyal sorumluluk bilincinizi kanıtlama
 • Çalışanlarınız için daha iyi bir çalışma ortamı yaratmak ve iş kazalarını en aza indirmek
 • Marka ve kurumsal itibarınızı korumak

ISO 45001, kuruluşunuz için neden gerekli,

ISO 45001, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi, güvenli ve sağlıklı çalışma ortamlarının sağlanması için tasarlanmıştır.

Uluslararası faaliyet gösteren veya ticaret yapan kuruluşlar için, coğrafi, politik, ekonomik, ticari ve sosyal sınırları aşan tek bir uluslararası standartla çalışmak işinizi kolaylaştırabilir.

 

 

ISO 14001

ISO 14001 Nedir? Nasıl Alınır?

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi işletmelerin çevreye verdikleri zararların sistemsel olarak azaltılması ve mümkünse kaldırılması, doğal kaynak kullanımının azaltılması, çevresel atıkların en aza indirilmesini amaçlayan bir yönetim modelidir.

14001 Çevre Yönetim Sisteminin Amacı Nedir?

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, her sektörde, ürünün ilk aşamasından tüketiciye sunulmasına kadar geçen her adımda çevresel etkilerin dikkate alınarak üretimin gerçekleştirilmesini sağlayan sistematik bir yaklaşımdır. ISO 14001, bir şirketin çevresel performansının kontrol edilmesi ve geliştirilmesi oluşumunu yani sürecini tanımlayan uluslararası bir standarttır.

ISO 14000 Çevre Yönetim Sistemi, özünde doğal kaynak kullanımının azaltılması, toprağa, suya, havaya verilen zararların minimum düzeye indirilmesini amaçlayan, risk analizleri tabanında kurulan bir yönetim modelidir.

ISO 14001 belgesi ile kuruluşun yaptığı faaliyetlerde uygunluk yükümlülükleri çerçevesinde çevreye verdiği zararı minimize ettiğini, doğal kaynak tüketimini azalttığını ve çevre performansını sürekli iyileştirdiğini gösterir.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ile atıkların sistematik olarak azaltılıp kontrol altına alınması sağlanır. Üretim sürecinin sistematik olarak geliştirilmesi ile enerji tüketimi azaltılır.

Firmalara nasıl faydalar sağlar?

 • Ulusal ve/veya uluslararası mevzuatlara uyumun artırılması
 • Çevresel performansın artırılması
 • Uluslararası rekabette avantaj sağlaması
 • İşletme itibar ve Pazar payının artırılması
 • Maliyet kontrolünün geliştirilmesiyle masrafların azaltılması ve verimliliğin artırılması
 • Acil durumlara (deprem, yangın, sel vb.) ve kazalara karşı hazırlıklı bulunarak mesuliyetle sonuçlanan kaza vb. olayların azaltılması
 • Kirliliği kaynaktan başlayarak kontrol altına alınması ve azaltılması
 • İzin ve yetki belgelerinin alınmasının kolaylaştırılması
 • ISO 14001 tüm dünyaca bilinen ve kullanılan ortak bir dil olduğundan global pazarda kabul edilirliğin sağlanması
 • Şirket faaliyetlerinin çevreye olan etkisi ve çevre riskleri belirlenerek kontrol edilebilir ve bu sayede çevreyi olumsuz etkileyen unsurlar azaltılır.
 • Çevre etkilerinden kaynaklanan maliyetler düşer.
 • Çevre ile ilgili yasalara ve mevzuata uyum sağlanır.
 • Acil durumlarda meydana gelebilecek çevre etkileri azaltılır veya tamamıyla ortadan kaldırılır.
 • Yasal kurumlara karşı, mevzuat ve yönetmeliklere uyulduğu dokümante edilmiş çevre yönetim sistemi ve ISO 14001 Belgesi ile gösterilebilir.
 • Şirket personeline verilen eğitimler sayesinde çalışanlarda çevre bilinci artar.
 • Kaynaklar etkin kullanılır (enerji, su, vb. tasarrufu sağlanır).

 ISO Danışmanlığı hizmetimizle ilgili detaylı bilgi için Bize Ulaşın
Consulturk Global WhatsApp